top of page

 
PRIVACY STATEMENT

Uw privacy nemen wij serieus.

 

Wie wij zijn

SLIM Vastgoed Financiering B.V., statutair gevestigd aan het Gustav Mahlerplein 2 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De rechtsverhouding tussen u en SLIM Vastgoed Financiering B.V. wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacy statement is van toepassing op alle bij SLIM Vastgoed Financiering B.V. aangesloten partijen en franchisenemers.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken: SLIM Vastgoed Financiering B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. SLIM Vastgoed Financiering B.V. verwerkt enkel de persoonsgegevens van haar directe en indirecte, bestaande of potentiële relaties, waarvoor SLIM Vastgoed Financiering B.V. (eind)verantwoordelijke is in de zin van de AVG.

Welke gegevens wij verzamelen

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij zoal verwerken:

 • Voor- en achternaam;

 • Geslacht;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • IP-adres;

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);

 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: SLIM Vastgoed Financiering B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN).

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

SLIM Vastgoed Financiering B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

 • SLIM Vastgoed Financiering B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

 • SLIM Vastgoed Financiering B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Rechtsgronden voor verwerking

SLIM Vastgoed Financiering B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende (rechts)gronden:

 • Op basis van de nakoming van een overeenkomst (van opdracht) met haar klanten/afnemers in het kader van de dienstverlening;

 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals voor de uitvoering van belastingwetgeving;

 • In verband met een gerechtvaardigd belang van SLIM Vastgoed Financiering B.V. om persoonsgegevens te verwerken. Bijvoorbeeld om de (continuïteit en informatiebeveiliging van) ons netwerk en van onze IT-systemen te waarborgen. Bij een verwerking op basis van deze grondslag zal aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit worden voldaan en zijn diverse beveiligings- en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van uw gegevens;

 • Op basis van de toestemming die u heeft verleend om uw persoonsgegevens te verwerken. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van uw gegevens voor het moment van intrekking van uw toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

SLIM Vastgoed Financiering B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SLIM Vastgoed Financiering B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SLIM Vastgoed Financiering B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens: personalia, adres.

Delen van persoonsgegevens met derden

SLIM Vastgoed Financiering B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SLIM Vastgoed Financiering B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt SLIM Vastgoed Financiering B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Gebruik van Cookies

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. SLIM Vastgoed Financiering B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SLIM Vastgoed Financiering B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Informeren

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Voor het gebruik van cookies anders dan functionele of analytische cookies, vraagt SLIM Vastgoed Financiering B.V. altijd uw toestemming. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Kijk voor een toelichting op veiliginternetten.nl/thema/privacy/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Inzien van uw gegevens

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SLIM Vastgoed Financiering B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@slimvastgoedfinanciering.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SLIM Vastgoed Financiering B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan online via autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SLIM Vastgoed Financiering B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via  info@slimvastgoedfinanciering.nl.

Maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

 

Indien SLIM Vastgoed Financiering B.V. mocht besluiten haar privacy statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze privacy statement. Wij raden u daarom aan regelmatig deze privacy statement te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Contactgegevens

Als u vragen, klachten of verzoeken heeft over de privacy statement van SLIM Vastgoed Financiering B.V. dan kunt u dit kenbaar maken per brief of e-mail.

 

Per brief:

SLIM Vastgoed Financiering B.V.

Gustav Mahlerplein 2

1082 MA Amsterdam

 

Per e-mail:

info@slimvastgoedfinanciering.nl

 

U kunt eventueel ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

 

CONTACT OPNEMEN

Eenvoudig en snel. Goed geregeld!

SLIM Vastgoed Financiering staat voor u klaar. Geen uitdaging gaan wij uit de weg. 

Wij helpen met een succesvolle financiering voor beleggingspanden. Financieel goed geregeld. Neem vandaag nog contact met ons op om een adviesgesprek te plannen.

bottom of page